Föreningens ordningsregler

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även ordningsfrågor och styrelsen har därför beslutat om ett antal ordningsregler för att främja trivseln i huset.
Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna - inte bara bostadsrättsinnehavare utan även familjemedlemmar liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.
Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2011-02-22. Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller föreningens fastighetsskötare (se kontaktsidan).
Om man vid akut vattenskada (exempelvis att vattnet står och sprutar eller forsar genom taket) inte får kontakt med vår fastighetsskötare ska man istället kontakta en jourfirma. Ex. Rörjouren 08-6502950 eller Larmjouren 020- 220000. För fler telefonnummer se under "kontakter". Medlem som kallar hit jourfirma i icke akuta ärenden får stå för den merkostnad som detta åsamkar föreningen.
Felanmälan av mindre akuta ärenden och andra meddelanden kan lämnas på telefonsvarare kopplad till tfn 0705-235013 eller via e-post till byggsafe[snabel-a]gmail.com.
Styrelsen bistås i förvaltningen av Martin Boström. Martin kan dagtid, vardagar nås på 08-7020702. Han ansvarar bland annat för skötseln av föreningens ekonomi.

Om säkerhet

a) Kontrollera att porten går i lås efter in-/utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
c) Lämna inte vinds eller källardörrar olåsta.
d) Se till att du inte lämnar något i källar- och vindsgångar eller i entrén då detta kan vara livsfarligt vid brand.
f) Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.

Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt packningar i kranar och toalettstolar när vatten står och droppar, det ingår i din underhållsskyldighet. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Balkonger

Balkonger får inte användas för
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
b) skakning av mattor, sängkläder mm.
c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.
Kom ihåg att placera blomlådor innanför balkongräcket då de annars kan falla ned på förbipasserande vid blåst.
Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. Enligt föreningens stadgar är balkonginnehavare skyldiga att hålla balkongerna rena och snöfria.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Tvättstuga

I tvättstugan får du boka en tvättid åt gången. En tid kan bestå av ett eller max två sammanhängande pass ( ex 7-11+11-14). Om du inte behöver ett helt pass, skriv mellan vilka klockslag du kommer att tvätta. Lista för bokning sitter utanför tvättstugan. Om du inte börjat tvätta 30 min in på bokad tid har annan medlem rätt att utnyttja den av dig bokade tiden.
Tvättstugenyckeln förvaras i det lilla grå nyckelskåpet, som låses upp med portnyckeln. Var och en måste göra rent efter sig: torka upp utspillt tvättmedel, göra rent filtret i torktumlaren, torka rent i torkskåpet.
Tomma tvättmedelspaket och dylikt kastas i soptunnorna utanför porten eller på återvinningsstationen (på Folkskolegatan). Tänk på att det inte är någon annan som plockar upp efter dig. Du får inte lämna tvätt till tork efter dig i tvättstugan.
Styrelsemedlemmar har reservnyckel till tvättstugan.
OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

Cyklar och barnvagnar

Brandmyndigheten tillåter ej att barnvagnar förvaras i trapphuset. Det är heller inte tillåtet att ställa cyklar eller andra föremål i trapphuset.
Cykelrum finns i källaren och cykelställ även på gården och utanför porten.

Nycklar

Portnyckeln används även till vinds- , källar- och gårdsdörr samt till nyckelskåpet där tvättstugenyckeln finns.

Avfallshantering

Föreningen har i dagsläget inget grovsopprum. Därför är bostadsrättsinnehavaren skyldig att söka upp samt lämna sitt avfall på rätt ställe (se Miljö och avfall). Närmaste miljöstation ligger på Folkskolegatan, 150 m från vår port! Där lämnar man kartonger, tomflaskor, plast- och plåtförpackningar och tidningar.
Det är inte tillåtet att ställa något utanför soptunnorna. Sophämtarna tar ingenting som inte ligger i tunnorna.

Källare och vind

På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras i respektive förråd. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras, detta är även ett krav från brandskyddsmyndigheten. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och kopia på avtalet med andrahandshyresgästen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn på fasad eller balkongräcke.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på bakgården. Plocka upp djurets spillning.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man ska därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör.

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen (som vädringsbalkongerna) är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.
Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder ansvarar du för att det repareras.
Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Det är mycket viktigt för alla medlemmar att ha ett särskilt bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Föreningen har därför i sin försäkring hos Moderna Försäkringar AB tecknat ett sådant tillägg för samtliga lägenheter. Kostnader som annars åläggs enskild medlem kan uppgå till mycket stora belopp.
Innan du beställer arbete som föreningen helt eller delvis ska stå för måste du kontakta styrelsen.

Snöröjning och gräsklippning

Bostadsrättsinnehavare med balkong ansvarar för att hålla dessa snö och isfria. Föreningen har gemensamt ansvar för att skotta utanför porten och på gården så ta gärna initiativ till detta. Samma gäller gräsklippning. Gräsklippare finns i källaren och alla medlemmar är varmt välkomna att ta en runda för att hålla gräset fint.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror.
Lägenheterna har gemensamma ventilationstrummor varför det inte är tillåtet att ansluta köksfläktar till ventilationstrumman. Styrelsen rekommenderar istället kolfilterfläktar.
Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.
Säljaren betalar en överlåtelseavgift på 1 000 kr.
Vid pantsättning av lägenheten betalas 400 kr per pantsättning.
Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.